Uzticama Būvniecības
Tehniskā Uzraudzība
Profesionāla tehniskā uzraudzība būvniecības procesā: konsultācijas projektēšanas stadijā, būvdarbu kvalitātes un tehnoloģiju ievērošanas kontrole, būvdarbu izmaksu un termiņu kontrole Pieteikties Konsultācijai Mūsu Objekti

Skyline Buildings- Jūsu Būvuzraudzības Eksperti

Tehniskais uzraugs ir pasūtītāja interešu pārstāvis un uzticams partneris visā būvniecības procesā- sākot no ieceres līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

Uzņēmuma Darbinieki

+

Realizētu Objektu

+

Gadu Pieredze

+

Sadarbību Partneru

+

Kādēļ nepieciešama būvuzraudzība?

Būvuzraudzības galvenais mērķis ir kontrolēt precīzu projektēšanas risinājumu izpildi , augstas kvalitātes materiālu un profesionāla aprīkojuma izmantošanu, kā arī līgumtāmes izmaksu ievērošanu saskaņā ar būvprojekta un normatīvo aktu prasībām.

Profesionāla būvobjekta uzraudzība ļauj:

Kādi komentāri ir Skyline Buildings klientiem?

Biežāk uzdotie jautājumi?

Profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būvniecību. Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

  • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;
  • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
  • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

samazinās risks kļūdainu projektu risinājumu realizācijai, labāka  būvdarbu kvalitāte, efektīvāk tiek izmantots būvdariem paredzētais finansējums, disciplīna būvobjektā.

  • būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm. Šī prasība attiecas arī uz pirmās grupas būvēm, ja to paredz normatīvie akti;
  • būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis;
  • paredzēti trešās grupas būves būvdarbi;
  • otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai

Būvuzraudzības izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem un tiek aprēķinātas katram objektam individuāli (atkarība no darba uzdevuma, būves veida un sarežģītības). Būvuzraudzības izmaksas parasti ir 1,5…5% robežās no būvdarbu izmaksām.

Būvuzraugi veic būvdarbu kvalitātes pārbaudi klātienē pa etapiem (t.sk. veikto darbu atbilstību būvprojektam). Tikai pēc būvuzrauga akcepta (t.sk. izpilddokumentācijas parakstīšanas), būvuzņēmējs drīkst turpināt darbus pie nākošajiem darbu etapiem. Ja nepieciešams, būvuzraugi veic būvkonstrukciju pārbaudes izmantojot negraujošās metodes vai pieaicina sertificētas laboratorijas pārbaužu veikšanai.

Ir jautājumi? Piezvani mums:

© 2021 SIA “SKYLINE BUILDINGS AK“. visas tiesības aizsargātas.